מאת:

התפרסם בתאריך:

03/07/2017

כאב ועצב על העונשים שבתורה

שאלה מקטגוריה:

לאחרונה יש לי הרבה שאלות וספיקות בנושא אחד, אני מבולבל מאוד, וממש אין לי מנוחה. אני רוצה לפתוח פה את הנושא, אשמח לקבל מכם תגובות ולשמוע דעתכם, להסביר לי ולברר את העניין על בריו.

אני בטבע רך לבב, טוב ומטיב, רחמן, לא סובל רוע ואלימות. ולכן כשאני רואה משהו בתורה או בדת שנראה כסוג של אלימות וכו'. אני מתעצבן מאוד, זה ממש מדכא אותי, וגורם שיהא לי בלב כאב נורא על התורה חס ושלום, ומרחק אותי מאלוקים ומהדת חלילה.

נתחיל מזה שבתורה כתוב כל כך תוכחות ועונשים למי שלא ישמור את המצוות. בפרשת בחוקותי (ויקרא כו, יד) יש מלא עונשים נוראים שאלוקים יביא על ישראל אם בחוקותי תמאסו וכו'. כל פרשת התוכחה. נורא ממש.

ויותר נורא מזה הוא הלכות ודינים שנמסרו לבית דין. מי שלא מציית לתורה, לא שומר את המצוות, דינו בסקילה שריפה הרג או חנק. יש גם את דין של ל"ט מלקות למי שעובר על לא תעשה. בית דין חייבים להתנהג באכזריות ורצח למי שעושה משהו נגד רצון השם.

גם בשלחן ערוך יש מלא דינים והלכות איך להתנהג עם פושעי ישראל. אפילו בזמן הזה שבטלו מיתות בית דין, עדיין יש כל כך הרבה הלכות מה לעשות עם מישהו שלא מציית לתורה, הכל עם אלימות נוראה.

וגם עכשיו בדורינו יש מלא אלימות ורשע בתוך מגזר החרדי, והכל בשם הדת, בנוי ומיוסד על דיני התורה. לצערינו יש המון המון מקרים וסיפורים בכל החוגים ובכל הקהילות, גם חסידיות וגם ליטאות, שהתנהגו באלימות נוראה לכל מי שסר קצת מן הדרך, או שעשה משהו נגד הדת וכו'.

כל זה גורם לי כאב נורא, מביא בליבי עצב גדול ופחד, ומרחק אותי מן התורה והדת חלילה וחס. אני מאוד מבולבל, לא יודע מה לחשוב…

אכתוב כאן משפט אחד שראיתי פעם, שממש עצבן אותי מאוד מאוד, ואין לי מנוחה מאז שראיתי את זה. זה קרה אחר המקרה של ישי שליסל, שדקר ורצח במצעד הגאווה בירושלים. אז היה מישהו שפרסם פוסט בזה הלשון: "אם יש רבנים שמתנגדים לפעילה האלימה של שליסל החרדי, אז זה רק בגלל שעכשיו אנחנו בגלות, חרבה עירנו ובטלה בית מקדשינו, ניטל כח הממשלה של הסנהדרין, ובטלו מיתת בית דין. אבל בעצם ישי צודק. דעת תורתינו הקדושה מסכימה איתו ותומכת בו. פינחס בן אלעזר עשה כמוהו בדיוק, ויקח רמח בידו וידקור את שניהם, והתורה משבחת אותו ונותנת לו ברית שלום. בגמרא כתוב דין שבועל ארמית קנאים פוגעים בו. אז אולי בעובדה שלנו יש רבנים שמתנגדים לשליסל, פשוט בגלל שבזמן הזה בטלו מיתת בית דין ואין היתר לקנאים לפגוע בעוברי עבירה, או אולי בגלל שעל עבירה זו ספיציפית (של מצעד הגאווה) אין דין זה שמותר להרוג, וכו' וכו'. אבל בעצם הרעיון של פעולות אלימות שלו הוא צודק מאה אחוז, ואין אף רב אחד שיתנגד לזה. התורה לא מרחמת על עוברי עבירה. היא מצווה להתנהג איתם באלימות ואכזריות. מה כל החילונים צועקים? הטענה שלהם היא לא שעכשיו בטלה מיתת בית דין, או שצריך עדים והתראה לפני שרוצחים עוברי עבירה… החילונים פשוט צועקים 'אין להתנהג ככה באלימות. ואהבת לריעך כמוך, דרך ארץ קדמה לתורה'. אבל זה שקר וכזב. דעת תורתינו הקדושה איננה ככה. יש דינים של אלימות ורצח נגד עוברי עבירה. התורה משבחת את פינחס על הרצח שעשה בפושעי ישראל. כל השלחן ערוך מלאה בהלכות של אלימות ורצח נגד מי שסר מדרך התורה. כתוב בתנ"ך (דברים יג, ט) על חוטא: 'לא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו'. כך הוא רצון האלוקים, ואין לזוז ממנה". עד כאן משפט הנורא שראיתי אז. ואני מבין שאולי זה מוגזם ורוב החרדיים לא יסכימו לקיצונית כזו, אבל זה עדיין מסביר היטב את המחשבות שלי, איך שיש המון אלימות בדיני התורה וכו'.

אני מבולבל מאוד, מלא בעצב ופחד. אשמח מאוד אם תעזרו לי להסביר וללבן את הנושא.

תודה רבה!

תשובה:

לשואל הנכבד שלום וברכה,

שאלתך חשובה מאוד ונוגעת ליסוד הדת ממש ולפיכך אחלק את תשובתי לשני חלקים:

החלק הראשון יוקדש לביסוס ההנחה שה' הינו טוב ומטיב, ועיקרי התורה עומדים על יסוד זה.

החלק השני יעסוק ישירות בנושאים אותם העלית בשאלה – שאלת מהות העונש ומקומו במערכת המשפט הדתית.

במשנה תורה בא הכתוב אשר הינו בבחינת קריאת כיוון כללית (דברים יא כב) "כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את ה' א-להיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו".

ובספרי על המקום נכתב:

"ללכת בכל דרכיו – אלו דרכי הקב"ה, שנ' שמות לד ה' ה' אל רחום וחנון, ארץ אפים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עון ופשע וחטאה ונקה. ואו' יואל ג כל אשר יקרא בשם ה' ימלט. וכי היאך אפשר לו לאדם להיקרא בשמו של הקב"ה? אלא מה המקום נקרא רחום וחנון – אף אתה הוי רחום וחנון ועשה מתנת חנם לכל. מה הקב"ה נקרא צדיק, שנ' תהלים קמה צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו – אף אתה הוי צדיק. הקב"ה נקרא חסיד, שנאמ' וחסיד בכל מעשיו – אף אתה הוי חסיד; לכך נאמר כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, ואומר ישעיה מג כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו, ואו' משלי טז כל פעל ה' למענהו:"

הדברים הינם חדים וברורים, דרכי ה' להיות חנון ורחום ומשכך אף האדם נתבע להיות כן. תן דעתך לכך שהמקור ממנו מבסס הספרי את ההנחה באשר לדרכי ה' בעולם הינו ההתגלות בנקרת הצור בה נגלה ה' למשה באמצעות י"ג מידותיו. על פי עדות המקרא עצמו זוהי שיא ההתגלות האלוקית שאירעה אי פעם בעולם, המסגירה באופן העמוק ביותר את טיבו ומהותו של ה' ואין לה שום מקבילה היסטורית המתקרבת אליה מבחינת חשיבות ומשמעות. זוהי ראיית אחורי ה' שהיא מקסימום ההשגה האנושית במהות ה'.

בהתאם לכך כתב הרמב"ן כי ההנחה הזו אודות טיבו של ה' כאוהב הישר והטוב אינה רק ברמת ההצהרה, אלא היא מעצבת את העקרונות העמוקים של ההלכה ומהווה כלל אצבע פרשני באשר לפרשנות ההלכה לפי רצון ה' בכל מקום.

"ועשית הישר והטוב בעיני ה'" – … ולרבותינו בזה מדרש יפה אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין והכוונה בזה כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו כי הוא אוהב הטוב והישר וזה ענין גדול לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה כגון לא תלך רכיל (ויקרא יט טז) לא תקום ולא תטור (שם פסוק יח) ולא תעמוד על דם רעך (שם פסוק טז) לא תקלל חרש (שם פסוק יד) מפני שיבה תקום (שם פסוק לב) וכיוצא בהן חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח) ואפילו מה שאמרו (יומא פו) פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות עד שיקרא בכל ענין תם וישר" (פירוש הרמב"ן על התורה, דברים, ו, יח, מהד' שעוועל,עמ' שעו')

מהדברים הללו אתה למד כי ההנחה אודות עקרון הטוב הכללי ניצבת ביסוד התורה ומהווה עמוד תווך, עליו המחשבה הדתית בכלל והלכתית בפרט, ניצבות. ברוח זו נטבע העיקרון הרווח במקורותינו לפיו כל התורה כולה מפני דרכי שלום (בבלי, גיטין, נט, ב).

עתה, משביססנו את ההנחה שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם (משנה תורה, הלכות שבת, ב,ג), השלב הבא בו נותר לנו לעסוק הינו שאלת הענישה.

בכל הקשור לפושע העובר על מצוות השכליות הנוגעות ליחסים חברתיים תקינים (בין אדם לחבירו) אני מניח שאינך מתקשה בטעמי הענישה. הטעמים הקלאסיים של גמול והרתעה הינם הגיוניים ומתיישבים על הלב. הנקודה המרכזית המפריעה לך הינה הענישה הנוגעת למצוות שבין אדם למקום, מדוע ה' מאיים בעונשים כבדים כל כך בשל עבירות אשר הן בין אדם למקום?

לטעמי התשובה לכך נעוצה בשאלת משמעות הקיום האנושי. עזיבת ה' הינה החטאת מטרת הקיום האנושי ולפיכך היא הפעולה החמורה ביותר שאדם יכול לעשות בחייו. העונשים הכבדים והאיומים הקשים ביותר שמפניהם מזהירה התורה נוגעים לעבודה זרה שהיא הביטוי העמוק ביותר של עזיבת ה' דהיינו החטאת סיבת הקיום (ראה מו"נ חלק א פרק לו). אין זה מקרה שחברות פגאניות היו שטופות בעריות ובשפיכות דמים. אין זה מקרה שבחברות הללו הקרבן העליון אותו היו מקריבים היה קרבן אדם ולעיתים קרובות היו אלו ילדים קטנים שהומתו בייסורים (פולחן המולך). עזיבת האמת ודחיית ערך האמת היא היא הפעולה הנוראית והאכזרית ביותר שמרוקנת את הקיום האנושי ממשמעות ומובילה אותו ליאוש ותחושת לפיה אין ערך בקיום. מתי ששום דבר לא חשוב, אין רע וטוב, אין חטא ואין מוסר. "אם אלוהים אינו קיים הכול מותר" אלו המילים ששם דוסטויבסקי בפי גיבור ספרו "החטא ועונשו".

ברמה הפרקטית חז"ל נמנעו מלנקוט בענישה אלימה, והמשנה במסכת מכות (א, י) מלמדת אותנו שסנהדרין הקוטלת אחת לשבע או שבעים שנה(!) נקראת חבלנית. אולם ברמת העיקרון דווקא מפני שה' טוב ומטיב חשוב לו שהאדם ידע שלחייו יש משמעות וניתן לממש או להחטיא אותה, לכן המקרא מזהיר מפני עזיבת ה'.

כיוון שהעלית בשאלתך את המקרה המזעזע של הרצח הנורא שבוצע ע"י ישי שליסל, חשוב מאוד להדגיש שבזמן הזה בו השגחת ה' בעולם נסתרת ואין אנו עדים לה, קבע החזו"א שיש לנהוג עם מי שאינו שומר תורה ומצוות בדרכי קירוב ומושכות אהבה ובשופ"א אסור לפגוע באף אחד. פגיעה במי שאינם שומרי תורה ומצוות הינה אסורה באיסור חמור מבחינה הלכתית וזו תועבה נוראית מבחינה מוסרית.

ובאשר לנקודה אחרונה שנגעת בה בשאלתך. אלימות ורשע התקיימו ומתקיימים בכל חברה אנושית לצערינו, ואף המגזר החרדי אינו נקי מכך. אולם האלימות שאנחנו עדים לה במגזר החרדי אין מקורה בשום פנים ואופן בתורה (גם אם הפושעים מתכסים באדרת תורנית), אלא היא נובעת מחולשות אנושיות פשוטות. מלחמות על מה שנפשו של אדם מחמדת הינן עתיקות כימי הבריאה ממש וכנגדן דיברה תורה ואמרה "קדושים תהיו" ו"ועשית הישר והטוב בעיני ה'"

מקווה שתשובתי סייעה לך, האם יש לך צורך בהבהרות נוספות?

אשמח לשמוע ממך.

אליהו

[email protected]

שתפו בפייסבוק, באימייל או הדפיסו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

גם לך יש שאלה מציקה?

הגיע הזמן שיקשיבו לך!

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

"אקשיבה שלום, איך אפשר לקבל עדכונים ותשובות נוספות?"

תשובה: בכל דרך שרק תרצו!

באימייל? הזינו את כתובת המייל שלכם!
בוואצאפ? לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם? לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בפייסבוק? לחצו על לייק לדף!
פופאפ צ'אט
דילוג לתוכן